Tværsproglighed i folkeskolen

Mit ph.d.-projekt retter sig imod udvikling af undervisningsmetoder til fremme af tværsprogligheden i folkeskolen. Projektet sigter på at skabe metoder, der kan bringe elevernes tværsproglige viden i spil i såvel dansk- som fremmedsprogsundervisningen.

Mit ønske om at arbejde med tværsproglighed i folkeskolen grunder i en betragtning af, at mange sprogbrugere -børn såvel som voksne- ikke formår at udnytte de tværsproglige ressourcer, de er i besiddelse af. Min tese er, at dette til dels skyldes det faktum, at de forskellige fremmedsprog og dansk (og for nogle elevers vedkommende, andre modersmål) i høj grad undervises isoleret fra hinanden.

Projektet har en særlig relevans netop nu, idet folkeskolereformen sætter fokus på tidligere fremmedsprogstilegnelse. Hvis elevernes fremmedsprogskundskaber for alvor skal styrkes, må man se på ikke blot hvornår, men også hvordan der undervises i fremmedsprog. Jeg mener, at der ligger et uudnyttet potentiale gemt i elevernes sproglige viden og færdigheder på tværs af sprog – viden og færdigheder fra deres modersmål (dvs. for flertallets vedkommende dansk, men det gælder i særdeleshed også for de elever, der har et andet modersmål end dansk), såvel som fra eventuelle andre fremmedsprog.

Min personlige baggrund for dette projekt er en interesse i fremmedsprogsindlæring og fremmedsprogsdidaktik, som er vokset igennem arbejdet med fremmedsprog i mange forskellige undervisningsmiljøer og igennem min sprogvidenskabelige beskæftigelse med emnerne fremmedsprogstilegnelse, tværsproglighed og sproglig bevidsthed. Dette faglige fokus har hidtil udmøntet sig i mit speciale Sproglig bevidsthed i gymnasieskolen – et undervisningseksperiment; i undervisningsbogen Almen Sprogforståelse med tilhørende lærervejledning, samt i projekt Sprogets Verden.

Det er min overbevisning, at dette forskningsprojekt kan bidrage til en bedre forståelse af tværsproglighedens potentiale for fremmedsprogstilegnelsen, som både kan tilføje nye aspekter til den eksisterende forskning på området og tilbyde konkrete værktøjer til tværsproglighed i sprogundervisningen. Jeg ønsker at medvirke til udvikling af tværfaglige moduler på læreruddannelsen og på længere sigt at kunne arbejde videre med praksisnær forskning og udvikling i folkeskolen.

Et andet tværsproglighedsprojekt, som dog pt. er lidt på standby er udviklingsprojektet Sprogets Verden, der drejer sig om det digitale læringsredskab, som jeg er i gang med at udvikle i samarbejde med Huusmann Media og illustrator Julie Østergaard.

Er du interesseret i mere information om projekterne, så kontakt mig endelig, eller hold dig informeret via mine opdateringer.

Skriv et svar

Line Krogager Andersen